Wednesday, October 10, 2007

२०४. मना तुझें मनोगत मला कधीं कळेल का

२०४. मना तुझें मनोगत मला कधीं कळेल का
तुझ्यापरी गूढ सोपें होणें मला जुळेल का ॥धृ.॥

कोण जाणे केवढा तूं
व्यापतोस आकाशाला
आकाशाचा अर्थ देसी
एका मातीच्या कणाला
तुझें दार माझ्यासाठी थोडेतरी खुलेले का ॥१॥

कळींतला ओला श्वास
पाषाणाचा थंड स्पर्श
तुझ्यामधें सामावला
वारा, काळोख, प्रकाश
तुझें अरुपाचें रूप माझ्यापुढें फुलेल का ॥२॥

कशासाठीं कासाविशी
कुणासाठीं आटापिटी
खुळ्या ध्यास-आभासांचा
पाठलाग कोणासाठीं
तुझ्या मनांतले आर्त माझ्यामनी ढळेल का ॥३॥

गीत : सुधीर मोघे
संगीत : आनंद मोडक
स्वर : आशा भोसले
चित्रपट : कळत नकळत [१९८९]

1 comment:

Anonymous said...

khup sahi gana ahe he.. do u hv dis song in mp3 format? mail me amolgjoshi@rediffmail.com