Thursday, November 29, 2007

२१८. राधा ही बावरी

२१८. रंगात रंग तो शामरंग पाहण्या नजर भिरभिरते,
ऎकून तान, विसरून भान ही वाट कुणाची बघते,
त्या सप्त्सुरांच्या लाटेवरूनी साद ऎकूनी होई,
राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी ॥ धॄ॥

हिरव्या (२) झाडांची, पिवळी पाने झुलताना,
चिंब (२) देहावरूनी, श्रावणधारा झरताना,
हा दरवळणारा गंध मातीचा मनास बिलगून जाई,
हा उनाड वारा गूज प्रितीचे कानी सांगून जाई,
त्या सप्त्सुरांच्या लाटेवरूनी साद ऎकूनी होई,
राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी ॥ १॥

आज इथे या तरूतळी, सूर वेणूचे खुणावती,
तुज सामोरे जाताना उगा पाऊले घुटमळती,
हे स्वप्न असे की सत्य म्हणावे राधा हरखून जाई,
हा चंद्र चांदणे ढगाआडूनी प्रेम तयांचे पाही,
त्या सप्त्सुरांच्या लाटेवरूनी साद ऎकूनी होई,
राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी ॥ २॥

गीत : अशोक पत्की
संगीत : अशोक पत्की
स्वर : स्वप्नील बांदोडकर
अल्बम : बेधुंद

No comments: