Monday, March 26, 2007

९०. ससा तो ससा की कापूस जसा

९०. ससा तो ससा की कापूस जसा
त्याने कासवाशी पैज लाविली
वेगेवेगे धावू नि डोंगरावर जाऊ
ही शर्यत रे अपुली ॥धृ.॥

चुरुचुरु बोले तो तुरुतुरु चाले
नि कासवाने अंग हलविले
ससा जाई पुढे नि झाडामागे दडे
ते कासवाने हळू पाहीयले
वाटेत थांबलेला कोणाशी बोललेना
चालले लुटुलुटु पाऽऽऽही ससा ॥१॥

हिरवी हिरवी पाने नि पाखरांचे गाणे
हे पाहुनिया ससा हरखला
खाई गार चारा, घे फांदीचा निवारा
तो हळूहळू तेथे पेंगुळला
मिटले वेडे भोळे, गुंजेचे त्याचे डोळे
झाडाच्या सावलीत झोऽऽऽपे ससा ॥२॥

झाली सांज वेळ तो गेला किती काळ
नि शहारली गवताची पाती
ससा झाला जागा तो उगा करी त्रागा
नि धाव घेई डोंगराच्या माथी
कासवा तेथे पाही ओशाळला मनी होई
निजला तो संपला सांऽऽऽगे ससा ॥३॥

गीतकार : शांताराम नांदगावकर
संगीतकार : अरूण पौडवाल
गायक : उषा मंगेशकर

1 comment:

Punit Pandey said...

Just to inform you that your blog has been added into Marathi Blogs aggregator - MarathiBlogs.com. I would appreciate if you can give us a link back. Also please let us know your opinion about it.

-- Punit